วิสาหกิจชุมชน
บ้านทุเรียนชายน้อย
ชื่อกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านทุเรียนชายน้อย
สถานที่ตั้ง
ี19 ม.4 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร
จำนวนสมาชิก
8 ราย
ประธานกลุ่ม นายสุรพงษ์ ณรงค์น้อย

 

 

 

 

 

 สถานที่จำหน่าย
ที่ทำการกลุ่ม 19 ม.4 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร
โทร.087-8875720